Polowiec i Wspólnicy
 1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
 2. Izba
 3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
 4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 5. Centrum Pro Bono
 6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Zespół wsparcia projektów i inwestycji

Zespół koncentruje się na świadczeniu usług prawnych w obszarze związanym z prowadzeniem procesów inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze, począwszy od doradztwa w zakresie nabycia prawa do nieruchomości dla celów inwestycyjnych, na rozpoczęciu użytkowania gotowej inwestycji skończywszy. Dbamy o to, aby inwestor „suchą nogą” przebrnął przez procedury administracyjne oraz zawierał kontrakty związane z inwestycjami w sposób zapewniający realizację zamierzonych zadań w wyznaczonych terminach.

Do obszarów wchodzących w zakres specjalizacji Zespołu należą w szczególności:

 • prawo nieruchomości,
 • prawo budowlane,
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • dozór techniczny,
 • kontrakty związane z inwestycjami.

Doświadczenie Zespołu obejmuje:

 • nieruchomości:
  • wykonanie due dilligence stanu prawnego nieruchomości, zarówno pod kątem struktury własnościowej, jak również pod kątem zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, wymogów związanych z inwestycją na nieruchomości (np. zmiana przeznaczenia gruntu, tereny zamknięte), wykonanie analizy ryzyka związanego z zamierzonym przedsięwzięciem wraz z propozycją rozwiązań;
  • regulacje stanu prawnego nieruchomości i związane z tym postępowania sądowe oraz administracyjne prowadzone w celu wyeliminowania ryzyka prawnego związanego z planowaną inwestycją;
  • doradztwo w zakresie uzyskania prawa do nieruchomości, w tym sporządzanie, negocjacje i opiniowanie umów, a także doradztwo w zakresie sposobów nabycia prawa do nieruchomości;
  • doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości.
 • prawo budowalne:
  • wsparcie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami, z uzyskaniem odstępstw od warunków technicznych, opinii i uzgodnień, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także legalizacją samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych;
  • wypracowanie rozwiązań mających na celu uzyskanie przez Inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • zagospodarowanie przestrzenne:
  • wsparcie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z uzyskaniem warunków zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej;
  • przygotowanie i opiniowanie niezbędnych dokumentów do uzyskania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami:
  • wykonanie audytu środowiskowego pozwalającego ustalić ograniczenia możliwości inwestycji w związku obszarami chronionymi np. Natura 2000, przeznaczeniem terenu w planach zagospodarowania przestrzennego, uzyskania niezbędnych pozwoleń i zezwoleń, zgłoszeń i opinii z punktu widzenia przepisów środowiskowych;
  • doradztwo w zakresie ochrony środowiska związane z opiniowaniem i przygotowywanie dokumentacji koniecznej do uzyskania tzw. decyzji środowiskowej;
  • zakładu do zakładu o  zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
  • wsparcie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew, spraw związanych z usunięciem drzew bez zezwolenia;
  • przygotowanie regulacji wewnętrznych związanych z prowadzoną gospodarką odpadami.
 • dozór techniczny:
  • wsparcie w zakresie postępowań przed Urzędem Dozoru Technicznego, w szczególności w związku z uzyskaniem zezwoleń na eksploatację.
 • Kontrakty związane z inwestycjami:
  • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie kontraktów związanych z kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, min. umowy o roboty budowlane, umowy o realizację wspólnej inwestycji, umowy na prace projektowe, umowy konsorcjum, umowy o nadzór inwestorski, umowy o nadzór autorski.
  • przygotowanie projektów umów dotyczących nieruchomości, min. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, umów związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym służebnościami - ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu.

Osoba do kontaktu:

Marcin Jamrozik jamrozik@polowiec.pl