Dane osobowe

 Ochrona danych osobowych

 

Szanowny Użytkowniku,

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Polowiec i Wspólnicy sp.j., ul. Kielecka 8/1, 31 – 526 Kraków informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1.  Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych jest Polowiec i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 8/, 31 – 526 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370282, NIP 6751440375 tel. 48 12 417 72 38, email: biuro@polowiec.pl zwany dalej „Polowiec i Wspólnicy”.
 2. Kategorie danych osobowych
  Polowiec i Wspólnicy przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których Polowiec i Wspólnicy przetwarza dane.
 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Polowiec i Wspólnicy w następujących celach:

  • wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Polowiec i Wspólnicy, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Polowiec i Wspólnicy działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Polowiec i Wspólnicy jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Polowiec i Wspólnicy w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Polowiec i Wspólnicy, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Polowiec i Wspólnicy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  • prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Polowiec i Wspólnicy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 4. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Polowiec i Wspólnicy jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych
  Dane są przeznaczone dla Polowiec i Wspólnicy oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

  • podmiotom i organom, którym Polowiec i Wspólnicy jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Polowiec i Wspólnicy danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Polowiec i Wspólnicy na podstawie zawartej z Polowiec i Wspólnicy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • podmiotom wspierającym Polowiec i Wspólnicy w procesach biznesowych i w czynnościach Polowiec i Wspólnicy.
 6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Polowiec i Wspólnicy nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
  W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Polowiec i Wspólnicy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Polowiec i Wspólnicy Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
  W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Polowiec i Wspólnicy – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Polowiec i Wspólnicy, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Polowiec i Wspólnicy.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
 8. Źródło pochodzenia danych
  Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
  Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych.
 9. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
  Polowiec i Wspólnicy w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 10. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Polowiec i Wspólnicy w przypadku niepodania danych osobowych Polowiec i Wspólnicy zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
 11. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 12. Bezpieczeństwo przetwarzania danych
  Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Polowiec i Wspólnicy, spółka podjęła kompleksowe działania technicznooperacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.