Alert COVID-19 – 15.05.2020 – Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Alert COVID-19 – 15.05.2020 – Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w dniu 6 maja 2020 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., należąca do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, uruchomiła program wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Głównym celem tego wsparcia, wskazanym przez ustawę, jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

KOMU MOŻE BYĆ UDZIELONE WSPARCIE?

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującymi działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółki cywilnej, w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, będącymi małymi i średnimi przedsiębiorcami. Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy musi stanowić następstwo okoliczności wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem. Co istotne, ustawa nie ma zastosowania do przedsiębiorców wobec których ogłoszono upadłość oraz wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w tych postępowaniach, postępowanie w zakresie udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia.

INSTRUMENTY WSPARCIA ARP S.A.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów sektora drogowego

Leasing operacyjny z karencją w spłacie przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Dedykowany jest podmiotom sektora drogowego będącym MŚP, o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadającym dodatnie wyniki za 2019 r., które w związku z COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Karencja w spłacie rat leasingowych wynosi do 12 miesięcy.

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie udzielana w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł. Dedykowana jest dla MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. Okres finansowania wynosi do 6 lat, natomiast okres karencji do 15 miesięcy.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń udzielana jest w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Stanowi uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pożyczka przeznaczona jest dla MŚP z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej – przyznawana jest w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności. Okres finansowania do 2 lat.

WNIOSEK O WSPARCIE

Wsparcie w ramach wybranego instrumentu udzielane jest na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu. Wniosek należy złożyć do ARP S.A. wraz z oświadczeniem potwierdzającym trudną sytuację finansową przedsiębiorcy oraz danymi dotyczącymi sytuacji finansowej. Oświadczenie takie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Do wniosku należy również dołączyć informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań mających na celu ustabilizowanie jego sytuacji ekonomicznej oraz zgodę na pozyskiwanie przez ARP S.A. danych dotyczących jego sytuacji finansowej. Wniosek przedsiębiorcy rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami.

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy, w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków z beneficjentem, zawierana jest umowa o udzielenie wsparcia. Koniecznym elementem w procesie zawierania umowy jest udzielenie przez beneficjenta zabezpieczenia, którego forma pozostawiona jest uznaniu stron umowy wsparcia. Wysokość wsparcia uzależniona jest od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jak również skali prowadzonej działalności.

Wszelkie czynności w postępowaniu o udzielenie wsparcia, takie jak złożenie wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku czy ich uzupełnienie, mogą być dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym wzory wniosków o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników, wzory umów wsparcia oraz szczegółowe zasady programu w ramach poszczególnych instrumentów, zostały udostępnione na stronie internetowej ARP S.A. – https://www.arp-tarcza.pl/