Alert COVID-19 – 26.03.2020 – wprowadzono nowe ograniczenia

Alert COVID-19 – 26.03.2020 – wprowadzono nowe ograniczenia

24 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzonymi zmianami.

Ograniczenia w przemieszczaniu się:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze całej Polski wprowadzono zakaz przemieszczania się, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub prowadzenia działalności gospodarczej, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, dla tej osoby, jej osoby najbliższej* lub osób najbliższych osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

  • pieszo: jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, przy czym ograniczenie to nie stosuje się do osób najbliższych*;
  • środkami publicznego transportu zbiorowego: danym środkiem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ograniczania w sprawowania kultu religijnego

W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie, nie może znajdować się więcej niż:

  • 5 uczestników – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.;
  • 50 osób – w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Zakaz zgromadzeń

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzono zakaz wszelkich zgromadzeń, imprez, spotkań i zebrań, przy czym zakaz ten nie dotyczy:

  • spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi* lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

*NOTE: Przez osobę najbliższą należy rozumieć: małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Dotychczasowe ograniczenia i zakazy, które nie zostały zmienione ww. rozporządzeniem pozostają w mocy. Więcej informacji związanych z nowymi ograniczeniami można znaleźć w komunikacie rządowym pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem.