Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (11 lutego 2019 r. – 24 lutego 2019 r.)

Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (11 lutego 2019 r. – 24 lutego 2019 r.)

Przedstawiamy kolejny numer biuletynu prawniczego Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec. Znajdą w nim Państwo informacje na temat nowych przepisów prawa oraz projektowanych nowelizacji, jak również orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, czy też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

_____Nowe Prawo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego (Dz. U. 2019 r. poz. 278) – wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego (Dz. U. poz. 183).

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 271) – weszła w życie z dniem 13 lutego 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2019 r. poz. 339) – weszło w życie z dniem 22 lutego 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.)

PRAWO PODATKOWE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 257)– weszło w życie z dniem 12 lutego 2019 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. 2019 r. poz. 290) – weszło w życie z dniem 15 lutego 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1350 oraz z 2018 r. poz. 1502).

PRAWO BANKOWE

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 326) – wejdzie w życie z dniem 7 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 685, 723, 1637 i 2243).

PRAWO MEDYCZNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019 r. poz. 255) – wejdzie w życie z dniem 26 lutego 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody (Dz. U. 2019 r. poz. 313)– wejdzie w życie z dniem 6 marca 2019 r.

PRAWO TRANSPORTOWE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. 2019 r. poz. 301) – wejdzie w życie z dniem 19 kwietnia 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. poz. 1663).

PRAWO OŚWIATOWE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2019 r. poz. 322) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2019 r. poz. 323) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 321) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 1625).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019 r. poz. 318) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. 2019 r. poz. 311) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. poz. 1498).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. 2019 r. poz. 319) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. poz. 1478).

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym inauce (Dz. U. 2019 r. poz. 276) – weszła w życie z dniem 14 lutego 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245).

PRAWO ZABYTKÓW

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz. U. 2019 r. poz. 305) – wejdzie w życie z dniem 5 marca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz. U. poz. 1769).

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. 2019 r. poz. 303) – wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r.

SAD NAJWYŻSZY

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. 2019 r. poz. 274) – weszło w życie z dniem 20 lutego 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 660).

PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań (Dz. U. 2019 r. poz. 324) – wejdzie w życie z dniem 7 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań (Dz. U. poz. 939).

KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie reorganizacji Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 327) – wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r.

PODMIOTY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA PAŃSTWA

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (Dz. U. 2019 r. poz. 308) – weszło w życie z dniem 19 lutego 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego (Dz. U. poz. 886).

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014), ST/5329/2019/INIT

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/226 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/735

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/289 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1104

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/287 z dnia 13 lutego 2019 r. wprowadzające dwustronne klauzule ochronne oraz inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji przewidzianych w niektórych umowach handlowych zawartych między Unią Europejską a państwami trzecimi, PE/68/2018/REV/1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/244 z dnia 11 lutego 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny, C/2019/880

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/873

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/249 z dnia 12 lutego 2019 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych, na okres 2020–2022, C/2019/878

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/251 z dnia 12 lutego 2019 r. dotyczące ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz pochodzący z przedsiębiorstwa Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2272 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, C/2019/874

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/255 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych, C/2019/917

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/256 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów służących do przekazywania informacji na temat dużych projektów wspólnego planu działania, do sprawozdań z wdrażania w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”, a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiające to rozporządzenie w odniesieniu do danych do celów przeglądu skuteczności działania i ram wykonania, C/2019/919

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/262 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 430/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające cło tymczasowe nałożone na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz zamykające postępowanie w odniesieniu do Indonezji, C/2019/935

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/263 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 964/2014 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych w stosunku do instrumentu współinwestycyjnego i funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich, C/2019/976

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/261 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/140 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Indii, C/2019/933

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/281 z dnia 12 lutego 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„The Vale of Clwyd Denbigh Plum” (ChNP)], C/2019/1309

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/282 z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert, C/2019/1454

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/291 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 1-naftyloacetamid, kwas 1-naftylooctowy, akrynatryna, azoksystrobina, fluazifop-P, fluroksypyr, imazalil, krezoksym metylu, oksyfluorofen, prochloraz, proheksadion, spiroksamina, teflutryna i terbutyloazyna (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1317

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/290 z dnia 19 lutego 2019 r. określające format rejestrowania i sprawozdawczości w rejestrze w odniesieniu do producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1113

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/296 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2286 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczącego wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1101

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/295 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 w odniesieniu do zmian we wzorze wniosku o płatność zawierającego dodatkowe informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz we wzorze zestawienia wydatków, C/2019/1300

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/321 z dnia 18 lutego 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1232, C/2019/1503

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/317 z dnia 11 lutego 2019 r. ustanawiające system skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz uchylające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 390/2013 i (UE) nr 391/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/785

_____Orzecznictwo

Sąd Najwyższy

ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO OPOSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM WPOSTĘPOWANIU WOBEC OSÓB ZZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. opostępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 z późn. zm.) mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego opostępowaniu zabezpieczającym, niedopuszczalne jest jednak udzielenie zabezpieczenia przez umieszczenie osoby, której postępowanie dotyczy, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 75/18.

REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA POWOŁANEGO NA PODSTAWIE ART. 210 § 1 K.S.H.

1. Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować – na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników – pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu (art. 210 § 1 k.s.h.). 2. Jeżeli jednak w spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej pełnomocnikiem na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. nie może być osoba będąca jednocześnie komandytariuszem w tej spółce komandytowej i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – komplementariusza; takie powiązanie sprzeciwia się naturze spółki komandytowej. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 71/18

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O ZMIANĘ DANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia (art. 8 z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.) nie jest uczestnikiem postępowania w sprawie o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 65/18

ZEZWOLENIE SĄDU OPIEKUŃCZEGO NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W IMIENIU DZIECKA

Rodzice, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, nie mogą nabywać dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży także wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 85/18

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO

Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 84/18

NABYCIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA MIENIA POZOSTAŁEGO PO PODMIOTACH WYKREŚLONYCH Z REJESTRU

Skarb Państwa nie nabył na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. oKrajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.) mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z rejestru przed wejściem tego przepisu wżycie. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 83/18

UZNANIE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO ZA POSIADACZA W DOBREJ WIERZE

Przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa – na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1991 r., Nr 2, poz. 6) – własność urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 81/18.