Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (11 marca 2019 r. – 24 marca 2019 r.)

Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (11 marca 2019 r. – 24 marca 2019 r.)

Przedstawiamy kolejny numer biuletynu prawniczego Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec. Znajdą w nim Państwo informacje na temat nowych przepisów prawa oraz projektowanych nowelizacji, jak również orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, czy też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

_____Nowe Prawo

PRAWO KARNE

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz. U. 2019 r. poz. 514) – weszło w życie z dniem 20 marca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz. U. poz. 797).

PRAWO CYWILNE

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 492) – wejdzie w życie z dniem 29 marca 2019 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie art. 19c, art. 4 pkt 2, art. 7 pkt 1 oraz art. 10, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmianie ulegnie brzmienie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.).

PRAWO FINANSOWE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu iformy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 2019 r. poz. 531) – wejdzie w życie z dniem 4 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 4, § 7, § 64 pkt 3, § 67, § 101 pkt 3, § 104, § 128 pkt 9 oraz § 137, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (Dz. U. 2019 r. poz. 467) – wejdzie w życie z dniem 26 marca 2019 r.

PRAWO MEDYCZNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym (Dz. U. 2019 r. poz. 490) – wejdzie w życie z dniem 29 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. 2019 r. poz. 494) – wejdzie w życie z dniem 29 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 939 oraz z 2011 r. poz. 537).

PRAWO OŚWIATOWE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 r. poz. 502) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2019 r. poz. 465) – wejdzie w życie z dniem 26 marca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz § 1 pkt 4 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. wsprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. 2019 r. poz. 533) – wejdzie w życie z dniem 29 marca 2019 r.

PRAWO WODNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki wpaliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania (Dz. U. 2019 r. poz. 478) – wejdzie w życie z dniem 27 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania (Dz. U. poz. 1665).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. 2019 r. poz. 528) – wejdzie w życie z dniem 4 kwietnia 2019 r.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/402 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19, C/2019/1888

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/414 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu dowykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2020 r. dotyczących nadmiernego zadłużenia, spożycia, zasobności oraz pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1907

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/412 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 i 23 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 3 i 11 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1921

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/424 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie zdyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1955

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019r. ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych wUnii, PE/72/2018/REV/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/474 z dnia 19 marca 2019r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny, PE/80/2018/REV/1

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/480 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/2130

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/388 z dnia 11 marca 2019 r. zezwalające na zmianę specyfikacji nowej żywności „2′-fukozylolaktoza” wytwarzanej zwykorzystaniem Escherichia coli K-12 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1794

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/387 z dnia 11 marca 2019 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania oleju ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nowej żywności oraz na zmianę nazwy i szczególnego wymogu dotyczącego etykietowania oleju ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG.),C/2019/1787

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/403 z dnia 13 marca 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Deosan Activate BPF based on Iodine”, C/2019/1879

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/410 z dnia 29 listopada 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szczegółów i struktury informacji przekazywanych w dziedzinie usług płatniczych przez właściwe organy Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2018/7664

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/413 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, wktórych stosowane normy ochrony uznaje się za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1884

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/423 z dnia 13 marca 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan”, C/2019/1876

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/430 z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do korzystania zograniczonych uprawnień bez nadzoru przed wydaniem licencji pilota lekkich statków powietrznych (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1980

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/444 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447 w odniesieniu do wzorów dotyczących zobowiązań gwaranta i uwzględniania kosztów transportu lotniczego wwartości celnej w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, C/2019/2014

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/445 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 367/2014 ustanawiające saldo netto udostępnione na wydatki EFRG, C/2019/2013

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/446 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG.),C/2019/1992

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/455 z dnia 20 marca 2019 r. poddające rejestracji przywóz mieszanin mocznika i azotanu amonu pochodzących zRosji, Trynidadu i Tobago oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, C/2019/2083

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/454 z dnia 20 marca 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatów alfa-amylazy z Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 lub Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, atakże preparatu endo-1,4-beta-glukanazy z Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 jako dodatków do kiszonki dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/2033

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/456 z dnia 20 marca 2019 r. zezwalające na zmianę specyfikacji nowej żywności „olej z kolendry Coriandrum sativum” na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/2079

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/464 z dnia 21 marca 2019 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 412/2013 wobec przywozu ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji, C/2019/2081

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/363 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu iczęstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2018/7658

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/364 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu wniosków orejestrację i o rozszerzenie rejestracji repozytoriów transakcji zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2018/7657

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/365 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy na potrzeby wymiany informacji na temat kar, środków i dochodzeń zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2018/7659

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/481 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flutianil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/2141

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych napodstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 (Tekst mający znaczenie dla EOG.),C/2019/2171

____Orzecznictwo

Sąd Najwyższy

WYNAGRODZENIE ŚWIADCZENIODAWCY, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA ŚWIADCZENIE PONADLIMITOWE WYKONANE W STANIE NAGŁYM

Do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za świadczenie ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym, nie ma zastosowania art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.). W takim wypadku wynagrodzenie ustala się wwysokości świadczenia uzyskiwanego na podstawie umowy. – Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt III CZP 80/18.

NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE KARY ZA ZBRODNIĘ ZAGROŻONĄ KUMULATYWNIE KARĄ POZBAWIENIA WOLNOŚCI I KARĄ GRZYWNY

Nadzwyczajne złagodzenie kary za zbrodnię zagrożoną kumulatywnie karą pozbawienia wolności i karą grzywny polega na wymierzeniu kary pozbawienia wolności poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, ale nie niższej od jednej trzeciej granicy, oraz wymierzeniu kary grzywny na zasadach ogólnych. – Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt I KZP 15/18.