Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (21 stycznia 2019 r. – 3 lutego 2019 r.)

Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (21 stycznia 2019 r. – 3 lutego 2019 r.)

Przedstawiamy kolejny numer biuletynu prawniczego Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec. Znajdą w nim Państwo informacje na temat nowych przepisów prawa oraz projektowanych nowelizacji, jak również orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, czy też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

_____Nowe Prawo

PRAWO GOSPODARCZE

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 r. poz. 146) – wejdzie w życie z dniem 8 lutego 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 24).

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 r. poz. 142) – wejdzie w życie z dniem 8 lutego 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego idynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 23 oraz z 2010 r. poz. 1238).

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 153) – wejdzie w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

PRAWO MEDYCZNE

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 150) – wejdzie w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.).

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2019 r. poz. 163) – wejdzie w życie z dniem 28 lutego 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 r. poz. 151) – wejdzie w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach (Dz. U. 2019 r. poz. 170) – weszło w życie z dniem 30 stycznia 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach (Dz. U. poz. 1377).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych wzwiązku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r. poz. 125) –wejdzie w życie z dniem 6 lutego 2019 r., z wyjątkiem: 1) art. 58 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.; 2) art. 82 pkt 5 w zakresie art.25c-25h. które wchodzą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/89 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromadiolonu, etofenproksu, paklobutrazolu i penkonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/141

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/88 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/140

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/91 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości buprofezyny, diflubenzuronu, etoksysulfuronu, joksynilu, molinatu, pikoksystrobiny i tepraloksydymu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/143

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/90 z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromukonazolu, karboksyny, tlenku fenbutacyny, fenpyrazaminy i pirydabenu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/151

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/113 z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1333/2014 w sprawie statystyki rynków pieniężnych (EBC/2018/33), Dz.U. L 23 z 25.1.2019

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/128 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75, PE/64/2018/REV/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/125 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, PE/59/2018/REV/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/127 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75, PE/63/2018/REV/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/129 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców, PE/65/2018/REV/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94, PE/62/2018/REV/1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/99 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zakończenia ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii bez wprowadzania zmian w obowiązujących środkach, C/2019/184

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/103 z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/136

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/133 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/640 w odniesieniu do wprowadzenia nowych dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu, C/2019/339

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/123 z dnia 24 stycznia 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym (ATM) oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 677/2011Tekst mający znaczenie dla EOG, C/2019/293

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/159 z dnia 31 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali, C/2019/709

_____Orzecznictwo

Sąd Najwyższy

OPÓŹNIENIE DŁUŻNIKA

Dłużnik odpowiadający rzeczowo, który mimo wezwania nie płaci długu zabezpieczonego hipoteką, popada w opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 66/18.

UZYSKANIE PRZEZ POWODA PO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO

Uzyskanie przez powoda po wszczęciu postępowania tytułu egzekucyjnego w postaci wyciągu z zatwierdzonej przez sędziego komisarza listy wierzytelności skutkuje umorzeniem postępowania na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 55/18.

KOSZTY EGZEKUCYJNE

Koszty egzekucyjne należne wierzycielowi od dłużnika ustalone lecz niezaspokojone w prowadzonych wcześniej postępowaniach egzekucyjnych, nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym, w którym sporządzany jest plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 54/18.

ODPRAWA PIENIĘŻNA DLA PRACOWNIKA O STATUSIE CZŁONKA KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948), przysługuje odprawa pieniężna na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1969). – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt III PZP 5/18.

ZAWIERANIE UMOWY W SPORZE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może reprezentować – na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników – pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu (art. 210 § 1 k.s.h.). Jeżeli jednak w spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej pełnomocnikiem na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. nie może być osoba będąca jednocześnie komandytariuszem w tej spółce komandytowej i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – komplementariusza; takie powiązanie sprzeciwia się naturze spółki komandytowej. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 71/18.

Trybunał Konstytucyjny

NOWELIZACJA USTAWY O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032 i 2529), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 369), w części obejmującej wyrazy “ukraińskich nacjonalistów i”, jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą określoności przepisów prawa oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Art. 2a ustawy z 18 grudnia 1998 r. powołanej w punkcie 1, dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 2018 r. powołanej w punkcie 1: a) w części obejmującej wyrazy: “ukraińskich nacjonalistów i” oraz “przez ukraińskich nacjonalistów” w zdaniu pierwszym, b) w części obejmującej wyrazy: “ukraińskich nacjonalistów i” oraz “i Małopolski Wschodniej” w zdaniu drugim – jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą określoności przepisów prawa oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. akt K 1/18.