Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (25 lutego 2019 r. – 10 marca 2019 r.)

Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (25 lutego 2019 r. – 10 marca 2019 r.)

Przedstawiamy kolejny numer biuletynu prawniczego Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec. Znajdą w nim Państwo informacje na temat nowych przepisów prawa oraz projektowanych nowelizacji, jak również orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, czy też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

_____Nowe Prawo

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych wpostępowaniu cywilnym (Dz. U. 2019 r. poz. 388) – wejdzie w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222, z 2016 r. poz. 1930 oraz z 2017 r. poz. 1872).

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. 2019 r. poz. 380) – weszło w życie z dniem 28 lutego 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz. U. poz. 419).

PRAWO PODATKOWE

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę osystemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę ozmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 r. poz. 412) – wejdzie w życie z dniem 20 marca 2019 r., z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmianie ulegnie brzmienie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 r. poz. 415) – weszło w życie z dniem 6 marca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 417).

PRAWO PRACY

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu (Dz. U. 2019 r. poz. 416) – wejdzie w życie z dniem 20 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

PRAWO MEDYCZNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2019 r. poz. 401) – wejdzie w życie z dniem 16 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z 2018 r. poz. 2012, 2013 i 2376 oraz z 2019 r. poz. 77).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 405) – weszło w życie z dniem 2 marca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych (Dz. U. poz. 1953).

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 447) – wejdzie w życie z dniem 22 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2019 r. poz. 397) – weszło w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 i 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423 oraz z 2018 r. poz. 657).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. 2019 r. poz. 395) – weszło w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 1172).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. 2019 r. poz. 436) – weszło w życie z dniem 7 marca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773).

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 399) – wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., z wyjątkiem: 1) art. 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.; 2) art. 16 i art. 17, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia; 3) art. 4 pkt 1 lit. a, pkt 2, 5 i 7, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 4) art. 4 pkt 1 lit. b i pkt 3 w zakresie art. 33a ust. 1-12 oraz pkt 4 i art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.; 5) art. 4 pkt 3 w zakresie art. 33a ust. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Zmianie ulegnie brzmienie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. 2019 r. poz. 394) – wejdzie w życie z dniem 15 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) (Dz. U. 2019 r. poz. 387) – wejdzie w życie z dniem 15 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej (Dz. U. 2019 r. poz. 385) – wejdzie w życie z dniem 15 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1839).

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 452) – wejdzie w życie z dniem 14 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

PRAWO WODNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym (Dz. U. 2019 r. poz. 424) – wejdzie w życie z dniem 20 marca 2019 r.

PRAWO BANKOWE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku blokady środków zdeponowanych na rachunku (Dz. U. 2019 r. poz. 389) – wejdzie w życie z dniem 15 marca 2019 r.

PRAWO HAZARDOWE

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r. poz. 375) – wejdzie w życie z dniem 14 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354).

PRAWO INFORMATYCZNE

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. 2019 r. poz. 403) – weszło w życie z dniem 4 marca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 – 3, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. poz. 1760).

PRAWO TRANSPORTOWE

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019 r. poz. 410) – weszło w życie z dniem 2 marca 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 483 i 2211 oraz z 2017 r. poz. 2087).

PRAWO OŚWIATOWE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 372) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz z 2017 r. poz. 1651).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019 r. poz. 402) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 373) – wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019 r. poz. 392) – wejdzie w życie z dniem 15 marca 2019 r.

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (Dz. U. 2019 r. poz. 422) – wejdzie w życie z dniem 20 marca 2019 r.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/318 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2400 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego iRady w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie (Tekst mający znaczenie dla EOG.), Dz.U. L 58 z 26.2.2019

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/319 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/595

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/324 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych: bifentryna, karboksyna, FEN 560 (zwanego także kozieradką pospolitą lub sproszkowanymi nasionami kozieradki pospolitej), pozostałość po ekstrakcji pyłu pieprzowego i krzemian glinowo-sodowy (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1406

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/336 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy wzwiązku z oceną 1-metylocyklopropenu, famoksadonu, mankozebu, metiokarbu, metoksyfenozydu, pirymikarbu, pirymifosu metylu i tiakloprydu (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1472

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/337 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mefentriflukonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania doobrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1477

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/344 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej etoprofos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania doobrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1524

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/368 z dnia 4 marca 2019 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 444/2013 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej, C/2019/1852

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/370 z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1635/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/1712

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/386 z dnia 11 marca 2019 r. ustanawiające zasady dotyczące podziału kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zasady dotyczące pozwoleń na przywóz wydanych i uprawnień doprzywozu przyznanych w ramach tych kontyngentów taryfowych, C/2019/1822

_____Orzecznictwo

Sąd Najwyższy

WYTOCZENIE POWÓDZTWA O UCHYLENIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEZ SYNDYKA WYKONUJĄCEGO UPRAWNIENIA UPADŁEGO WSPÓLNIKA

Syndyk, który wykonuje uprawnienia wynikające z uczestnictwa upadłego w spółce zograniczoną odpowiedzialnością (art. 186 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) przy wytoczeniu powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w tejże spółce jest związany terminami określonymi przez art. 251 k.s.h. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 93/18.

DOCHODZENIE MIĘDZY MAŁŻONKAMI ROSZCZENIA O ZWROT KWOTY ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ, SPŁACONEGO PRZEZ JEDNEGO Z MAŁŻONKÓW PO ZNIESIENIU WSPÓLNOŚCI

Artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich pouprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego. – Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 30/18.

ZASKARŻENIE UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OOKREŚLENIU PRZEDMIOTU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Z POWODU JEJ NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM

Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali (art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.) może być zaskarżona z powodu jej niezgodności z prawem tylko na podstawie art. 43 ust. 5 tej ustawy. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2019 r., sygn. akt III CZP 88/18.

Trybunał Konstytucyjny

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH W STARYM I NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6marca 2019 r., sygn. akt P 20/16.

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 36 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193 i 2245) w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której gmina, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymała część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej bądź dokonała wpłaty określonej w art. 29 powołanej ustawy w kwocie wyższej od należnej: a) jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 2 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) nie jest niezgodny z art. 165 ust. 2 Konstytucji.–Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt K 18/17.