Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (4 lutego 2019 r. – 10 lutego 2019 r.)

Biuletyn Prawniczy Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec (4 lutego 2019 r. – 10 lutego 2019 r.)

Przedstawiamy kolejny numer biuletynu prawniczego Kancelarii Radcy Prawnego Adam Polowiec. Znajdą w nim Państwo informacje na temat nowych przepisów prawa oraz projektowanych nowelizacji, jak również orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, czy też Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

_____Nowe Prawo

PRAWO BUDOWLANE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. 2019 r. poz. 227) – wejdzie w życie z dniem 21 lutego 2019 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. 2019 r. poz. 221) – wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. poz. 1720 oraz z 2017 r. poz. 2339).

PRAWO PODATKOWE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. 2019 r. poz. 225) – wejdzie w życie z dniem 21 lutego 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 i 1178).

PRAWO GOSPODARCZE

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. 2019 r. poz. 229) – wejdzie w życie z dniem 9 marca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2019 r. poz. 219) – wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki dogazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 115).

PRAWO MEDYCZNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2019 r. poz. 226) – weszło w życie z dniem 7 lutego 2019 r.

Zmianie uległo brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1217).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. 2019 r. poz. 237) – wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

OSOBOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2019 r. poz. 224) – wejdzie w życie z dniem 4 marca 2019 r.

Zmianie ulegnie brzmienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 oraz z 2017 r. poz. 1626).

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. 2019 r. poz. 214) – wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2019 r.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz.U. L 312 z 28.11.2017), Dz.U. L 31 z 1.2.2019

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/229 z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych w odniesieniu do niektórych metod, kryterium bezpieczeństwa żywności dla Listeria monocytogenes w skiełkowanych nasionach oraz kryterium higieny procesu i kryterium bezpieczeństwa żywności dla soków owocowych i warzywnych niepasteryzowanych (gotowych do spożycia) (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/771

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000, PE/71/2018/REV/1

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/237 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/808

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/168 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop-P, epoksykonazol, fenpiroksymat, fluazynam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipirym, mepikwat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiaklopryd, tolchlofos metylu, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum oraz ziram (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/697

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/228 z dnia 7 lutego 2019 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 30 marca 2019 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/802

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/238 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji owotransferyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości (Tekst mający znaczenie dla EOG.), C/2019/862

_____Orzecznictwo

Sąd Najwyższy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁE PO ZŁOŻENIU WNIOSKU OOGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., powstałe po złożeniu wniosku oogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 78/18.

TERMIN NA WNIESIENIE ZAŻALENIA NA POSTANOWIENIE O USTALENIU PLANU SPŁATY WIERZYCIELI

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego (art. 49114 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.), wydane na posiedzeniu jawnym, biegnie oddnia ogłoszenia. – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 76/18.