Obszary doradztwa

Prawo spółek i compliance

Jako kancelaria doradzamy w trakcie procesów tworzenia, przekształcania, podziału i łączenia spółek opracowując stosowne dokumenty prawne, doradzając w zakresie optymalnych metod i form restrukturyzacji oraz podejmując inne czynności faktyczne i prawne niezbędne w trakcie trwania tych procesów.

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • kompleksową obsługę procesów tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych;
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego;
 • świadczenie obsługi prawnej dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia);
 • reprezentowanie podmiotów, podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w postępowaniach rejestrowych;
 • doradztwo prawne w zakresie regulacji kodeksu spółek handlowych, a także innych regulacji prawa handlowego, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania danego podmiotu;
 • opracowywanie i modyfikowanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (umowy spółki, statutu, regulaminy organów);
 • udział w negocjacjach oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych w razie sporów między spółkami prawa handlowego a jej udziałowcami (akcjonariuszami);

Doradzamy klientom na wszystkich etapach tworzenia programów compliance:

 • pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego,
 • sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne,
 • identyfikujemy najbardziej narażone na ryzyko obszary działalności oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury,
 • wspieramy w razie wystąpienia ryzykownej sytuacji.